Reklamace

1.1. Obecné podmínky

 

Povinnost kupujícího

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontaktní osobou při řešení reklamací je Marian Budoš, tel. 737 51 4545, e-mail:  info@hmnabytek.cz, kdy do nadpisu vždy uveďte Reklamace a číslo Vaší objednávky.  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

 

2.1. Práva a povinností z vadného plnění

 

Jakost při převzetí

Při přebírání zásilky se prosím řiďte níže uvedenými zásadami:

Zboží při převzetí důkladně zkontrolujte. Minimálně je zapotřebí zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen. V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na zboží bude uznána pouze pokud bude vnější obal nepoškozen. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Ještě jednou Vás prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Záleží nám na tom, abyste mohli zboží dlouho užívat a byli s ním spokojeni. Nemůžeme však akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné již při kontrole reklamovat u dopravce, toto neplatí pokud Vám zboží přivezeme naší dopravou.

V případě, že je přepravní box viditelně poškozen, sepište s řidičem reklamační protokol. Vyžádejte si telefonní kontakt na depo přepravce odkud k Vám vyšlou technika, který vyhodnotí škodu a sepíše s Vámi zápis o poškození zásilky. O celé situaci nás informujte na info@hmnabytek.cz

V případě, že zjistíte výrobní vadu po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, neprodleně nás kontaktujte. Takovou reklamaci samozřejmě přijmeme a vyřídíme v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží). Budeme od Vás potřebovat poslat na e-mail kopii faktury a poškozenou část označit podle čísla montážního dílu na montážním plánku, fotodokumentaci poškozených dílů, (celek i jako detail) a popis závady...

Při převzetí zásilky si prosím kontrolujte rovněž počet balení a tento počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Zboží vracejte pouze do našeho skladu - Podzávoz 298, 022 01 Čadca, SK. Telefon uvádějte +420 604 318 768, +421 948 388 767.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Reklamace pište vždy písemně na: info@hmnabytek.cz, vždy napište do nadpisu Reklamace a číslo Vaší objednávky, kdy pokud se jedná o chybějící, nebo poškozený díl, vždy nafoťte poškozený díl, tak aby bylo zřejmé o co se jedná a podle montážního návodu nám napište číslo poškozeného dílu, kopii faktury a popř. číslo objednávky. Ozveme se Vám a potvrdíme si reklamaci.

 

2.2. Zákonná práva z vad

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  •  bezplatné odstranění vady opravou;
  •  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  •  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Kodex KVALITY

Společnost Interier shop, s.r.o. provozující internetový obchod www.hmnabytek.cz poskytuje služby se snahou zvýšit profitovost naších zákazníků.

Společnost Interier shop, s.r.o. věří v liberální podnikatelskou ekonomii a je otevřená novým myšlenkám a nápadům, napomáhá jejich formování v souladu se zájmem našich zákazníků.

Společnost Interier shop, s.r.o. se zavázala poskytovat našim zákazníkům dokonalý servis. Na to je potřeba velké důvěry klientů. Tato důvěra může existovat a prohlubovat se jen pokud se služby naší společnosti Interier shop, s.r.o. projeví nejvyšším stupněm serióznosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, důvěry a profesionálních schopností.

Péče o naše zákazníky a poskytování bezchybného servisu je prvořadým cílem společnosti Interier shop, s.r.o. Tomu podřizuje společnost Interier shop, s.r.o. všechnu činnost: nezávislost v rozhodování, koordinace a efektivní zprostředkování kvalitních dodavatelů služeb.

Kvalita služeb je pro společnost Interier shop, s.r.o. proces neustálého zdokonalování.

Veškerá činnost ve společnosti Interier shop, s.r.o., je orientována tak, aby byla zabezpečena maximální diskrétnost, ochrana obchodního tajemství a všech dat.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2018.

 

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

Vaše reklamace musí obsahovat body:


1. Jméno kupujícího

2. Telefon

3. Číslo faktury

4. Reklamované zboží

5. Foto montážního návodu se zaznačeným poškozeným dílem

6. Podrobný popis závady

7. Detailní fotodokumentaci.

 

Vzor reklamace:

 

reklamace